KOTIZON - KHÁM PHÁ TIN HỌC

Hướng dẫn sử dụng phần mềm, tiện ích với phương châm nhanh gọn, hiệu quả và tiết kiệm thời gian!

Một số hàm thông dụng trong excel - chứng chỉ cntt cơ bản

Việc thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản hay nâng cao đòi hỏi các bạn phải biết cách sử dụng các hàm trong excel để có thể giải quyết phần thực hành trong đề thi. Hôm nay Kotizon sẽ chia sẻ với các bạn một số hàm không thể không biết khi thi chứng chỉ CNTT cơ bản hay nâng cao.

Chứng chỉ CNTT Cơ Bản thi những gì?
Thi chứng chỉ công nghệ thông tin cơ bản bao gồm các nội dung sau:
 • Mô đun 1: Hiểu biết về CNTT cơ bản
 • Mô đun 2: Sử dụng máy tính cơ bản
 • Mô đun 3: Xử lý văn bản cơ bản
 • Mô đun 4: Sử dụng bảng tính cơ bản
 • Mô đun 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản
 • Mô đun 6: Sử dụng internet cơ bản
Chứng chỉ CNTT Cơ Bản cần học những hàm nào?
Ở đây trong phần thi Excel các bạn cần chú ý một số hàm sau đây: A1 là một chuổi ký tự
 • Hàm Left(A1; số ký tự cần lấy): Lấy ra n ký tự bên trái của một chuổi
 • Hàm Right(A1; Số ký tự cần lấy): Lấy ra n ký tự bên phải của một chuổi
 • Hàm Mid(A1; Bắt đầu từ ký tự thứ mấy; Lấy bao nhiêu ký tự): Lấy n ký tự ở giửa của một chuổi
 • Hàm Len(A1): Đếm trong chuổi bao nhiêu ký tự
 • Hàm Average(Số thứ 1; Số thứ 2;...): Tính trung bình
 • Hàm Max(Số thứ 1; Số thứ 2;...): Lấy số lớn nhất
 • Hàm Min(Số thứ 1; Số thứ 2;...): Lấy số nhỏ nhất
 • Hàm Sum (Số thứ 1; Số thứ 2;...): Tính tổng
 • Hàm Today(): Lấy ngày tháng năm theo hệ thống của máy tính
 • Hàm Day(ngày tháng năm): lấy ngày trong ngày tháng năm
 • Hàm Month(ngày tháng năm): lấy tháng trong ngày tháng năm
 • Hàm Year(ngày tháng năm): lấy năm trong ngày tháng năm
 • Hàm And(điều kiện 1, điều kiện 2): Trả về kết quả đúng nếu 2 điều kiện đúng, trả về kết quả sai khi 1 trong 2 điều kiện sai
 • Hàm Or(điều kiện 1, điều kiện 2): Trả về kết quả đúng nếu 1 trong 2 điều kiện đúng, trả về kết quả sai khi 2 điều kiện sai.
 • Hàm Lower(A1): Đổi chuổi hoa thành chuổi thường
 • Hàm UPPER(A1): Đổi chuổi thường thanh hoa
 • Hàm Round( số lẻ; làm tròn còn mấy chữ số)
 • Hàm If(điều kiện; kết quả 1; kết quả 2): Nếu điều kiện đúng thì cho ra kết quả 1, điều kiện sai cho ra kết quả 2.
 • Hàm Vlookup: Hàm dò tìm trên cột
 • Hàm Hlookup: Hàm dò tìm trên hàng
Cách sử dụng từng hàm chi tiết?
 • Hàm LEFT("Chuổi"; lấy bao nhiêu ký tự): Là hàm lấy bên trái của chuổi bao nhiêu ký tự. Ở đây theo công thức Left(A1; 4) kết quả sẽ lấy 4 ký tự đếm từ bên trái qua là Koti
 • Hàm RIGHT("Chuổi", lấy bao nhiêu ký tự): Hàm lấy bên phải bao nhiêu ký tự. Ở đây theo công thức RIGHT(A1;4) thì kết quả sẽ lấy 4 ký tự đếm từ bên phải của chuổi qua là .com
 • Hàm MID("chuổi", vị trí bắt đầu, lấy bao nhiêu ký tự): Hàm lấy kí tự giữa của một chuổi. Ở đây công thức MID(A1;3;4) thì kết quả sẽ lấy trong chuổi A1 bắt đâu từ ký tự thứ 3 và lấy 4 ký tự nên kết quả là tizo
 • Hàm LEN("Chuổi"): Hàm đếm xem trong chuổi có bao nhiêu ký tự. Ở đây công thức LEN(A1) thì hàm sẽ đếm trong chuổi "Kotizon.com" có 11 ký tự.

Bài viết đã chia sẻ các hàm cơ bản và cách sử dụng các hàm cần phải biết sử dụng để có thể tham gia thi chứng chỉ CNTT cơ bản. Hy vọng bài viết sẽ mang lại giá trị cho các bạn khi ghé thăm Blog!


No comments:

Post a Comment